آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

28 بهمندبستان دخترانه دوره اول سما

23 بهمندبستان پسرانه سما

15 بهمندبستان پسرانه سما

10 بهمندبستان پسرانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرمهدی قاسمی

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی قاسمی

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه دوره اول سما

حسنا امینی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

بشری امینی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

نیایش دادخواه

مسابقه: طناب کشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه واعظ

مسابقه: پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمتین شفیعی

مسابقه: مسابقاب رباتیک (آریانا کاپ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتسال دبیرستان

مسابقه: مسابقات فوتسال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه دوره اول سما

زینب شهیدی-یکتا محمدی-راحیل امینی-دینا ذاکری-حسنا امینی-کیمیا باقری-فاطمه نصیری پور-فرناز افشاری-نازنین زینب دادخواه-مهلا فدایی-

طرح جابرابن حیان

دبستان دخترانه دوره اول سما

کیمیا باقری-فاطمه واعظ

نشریه با موضوع مشورت بمناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه واعظ تيراني

1388/12/01

دبستان پسرانه سما

مهدي پلوئي

1388/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس يزداني حسن آبادي

1383/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما دادخواه تهراني

1383/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفي اميني

1383/12/08

دبستان دخترانه دوره اول سما

دينا ذاكري تهراني

1389/12/03

دبستان پسرانه سما

حسين شجاعي

1384/12/08