آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

19 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

18 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه دوره اول سما

نيايش معتمدي

1390/09/23

دبستان دخترانه دوره اول سما

الناز احمدي

1387/09/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين افشاري

1385/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي عزيزي مهر

1383/09/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد مطلبي

1384/09/28