آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

19 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

18 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)