آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

05 مرداددبستان پسرانه سما

20 مهردبستان پسرانه سما

02 تیردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي فدائي

1388/07/04

دبستان پسرانه سما

محمد رحيم پور

1385/07/08

دبستان پسرانه سما

رضا رحيمي

1384/07/06