آخرین اخبار مدارس


26 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

19 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

18 فروردیندبستان دخترانه دوره اول سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

07 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 اسفنددبستان پسرانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه دوره اول سما

28 بهمندبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ماهان طاهری

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمئ متین شفیعی

مسابقه: مسابقات رباتیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرشاد جعفری-محمد امین دادخواه- پویا پاکدامن

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان تیران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید دانیال افضلی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانیال امینی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یونس یزدانی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان تیران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتبال

مسابقه: مسابقات فوتسال مدارس شهرستان تیران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمئ متین شفیعی

مسابقه: مسابقات رباتیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانیال فتحی زاده

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

بشری امینی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه دوره اول سما

حسنا امینی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی میرزایی

مسابقه: مسابقات قرآن - عترت و نماز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه دوره اول سما

زینب شهیدی-یکتا محمدی-راحیل امینی-دینا ذاکری-حسنا امینی-کیمیا باقری-فاطمه نصیری پور-فرناز افشاری-نازنین زینب دادخواه-مهلا فدایی-

طرح جابرابن حیان

دبستان دخترانه دوره اول سما

کیمیا باقری-فاطمه واعظ

نشریه با موضوع مشورت بمناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش نادري حسين آبادي

1383/02/03

دبستان پسرانه سما

آرمان اسدي جاجائي

1389/02/06

دبستان پسرانه سما

رضا سلطاني تهراني

1385/02/03

دبستان دخترانه دوره اول سما

فاطمه پورمختاري

1389/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي شاهپوري

1384/02/01

دبستان پسرانه سما

يوسف مظاهري

1385/02/04

دبستان پسرانه سما

سيددانيال افضلي

1389/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمجتبي ميرباقري

1384/02/02