آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان دخترانه دوره اول سما

28 آذردبستان دخترانه دوره اول سما

23 آباندبستان دخترانه دوره اول سما

13 آباندبستان دخترانه دوره اول سما

07 آباندبستان دخترانه دوره اول سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه دوره اول سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

دبستان دخترانه دوره اول سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

باز هم می توانم

سکینه و مریم حسنی

آموزش ابتدایی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

دکتر مصطفی تبریزی

رفع مشکلات ریاضی

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

نحوه رفع مشکلات خواندن

دبستان پسرانه سما

نقص توجه/ بیش فعالی

دکتر احمد آرام/ علی قوام

کم توجهی در کودکان پ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي ميري

1383/10/25

دبستان دخترانه دوره اول سما

هستي دادخواه تهراني

1389/10/29

دبستان پسرانه سما

عادل بابايي چشمه احمدرضايي

1386/10/23